Warunki Techniczne

Wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75, poz. 690 z późn. zm.)

Zgodnie z paragrafem 328 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) [2]

Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, ciepłej wody użytkowej a w przypadku budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych – również oświetlenia wbudowanego, powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający spełnienie następujących wymagań:

1) wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)], obliczona według przepisów wydanych na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151), jest mniejsza lub równa wartości maksymalnej obliczonej zgodnie ze wzorem, o którym mowa w § 329 ust. 1 lub 3;…”

Zgodnie z § 329 ust. 1 lub 3 maksymalną wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP oblicza się zgodnie z poniższym wzorem:

EP = EPH+W + ΔEPC + ΔEPL [kWh/(m2·rok)],

gdzie:
EP H+W – cząstkowa wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej,
ΔEPC – cząstkowa wartość wskaźnika EP na potrzeby chłodzenia,
ΔEPL – cząstkowa wartość wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia.

Tabela 1. Cząstkowe wartości wskaźnika EP H+W na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej [2]:

Lp.

Rodzaj budynku

Cząstkowe wartości wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej

EP H+W[kWh/(m2rok)]

od 1 stycznia 2017 r.

od 31 grudnia 2020 r. *)

1

Budynek mieszkalny:

  a) jednorodzinny
  b) wielorodzinny

 

95

85

 

 

 

70

65

 

 

2

Budynek zamieszkania zbiorowego

85

75

 

3

Budynek użyteczności publicznej:

  a) opieki zdrowotnej
  b) pozostałe

 

290

60

 

 

190

45

 

4

 

Budynek gospodarczy, magazynowy i produkcyjny

 

90

70

*) od 1 stycznia 2019 r. – w przypadku budynku zajmowanego przez organ wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę lub organ administracji publicznej i będącego jego własnością.

2) „…przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku odpowiadają przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia..”

Zgodnie z załącznikiem nr 2 [2] wartości współczynnika przenikania ciepła Uc dachów, stropodachów dla wszystkich rodzajów budynków, uwzględniające poprawki ze względu na pustki powietrzne w warstwie izolacji, łączniki mechaniczne przechodzące przez warstwę izolacyjną, obliczone zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła nie mogą być większe niż wartość Uc (max) określone w poniżej tabeli:

Tabela 2. Maksymalne wartości współczynnika U [W/(m2K)] [2]

Lp.

Rodzaj przegrody i temperatura
w pomieszczeniu

Współczynnik przenikania ciepła UCmax [W/(m2K)]

Od 1 stycznia 2017 r.

Od 31 grudnia 2020 r. *)

1

Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:

a)przy ti ≥ 16˚C

b)przy 8˚C ≤ ti < 16˚C

c)przy ti < 8˚C

 

0,18

0,30

0,70

 

0,15

0,30

0,70

Obliczona wartość współczynnika przenikania ciepła Uc ścian, dachów, stropów i stropodachów dla wszystkich rodzajów budynku, uwzględniające poprawki ze względu na pustki powietrzne w warstwie izolacji, łączniki mechaniczne przechodzące przez warstwę izolacyjną oraz opady na dach o odwróconym układzie warstw, obliczone zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła oraz przenoszenia ciepła przez grunt, nie mogą być większe niż wartość Uc(max) określone w powyższej tabeli.

Ponadto, zgodnie z paragrafem 321 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) [2]:

„1. Na wewnętrznej powierzchni nieprzezroczystej przegrody zewnętrznej nie może występować kondensacja pary wodnej umożliwiają rozwój grzybów pleśniowych.

2. We wnętrzu przegrody, o której mowa w ust. 1, nie może występować narastające w kolejnych latach zawilgocenie spowodowane kondensacją pary wodnej. "

Dla prawidłowego wyświetlania serwisu oraz korzystania z pełni jego funkcjonalności, prosimy o użycie przeglądarki internetowej Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox lub Safari.