Wybrane akty prawne, normy, literatura

Akty prawne, normy i literatura regulująca wymagania prawne i zasady prowadzenia obliczeń cieplnych w budownictwie. Stan prawny na dzień 01.01.2018r.

 

L.p.

Numer Dziennika Ustaw lub Polskiej Normy

Tytuł

[1]

Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414 z późn. zm.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane

[2]

Dz.U. 2002 Nr 75, poz. 690 z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

[3]

PN-EN ISO 6946:2017

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.

[4]

PN-EN ISO 14683:2017

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne.

[5]

PN-EN ISO 10211:2017-09

Mostki cieplne w budynkach. Strumienie ciepła  i temperatury powierzchni. Obliczenia szczegółowe

[6]

PN-EN ISO 13788: 2013-5

Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania.

[7]

PN-EN ISO 7345:1998

Izolacja cieplna -Wielkości fizyczne i definicje

[8]

PN-EN ISO 10456:2009

 

Materiały i wyroby budowlane -- Właściwości cieplno-wilgotnościowe -Tabelaryczne wartości obliczeniowe i procedury określania deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych

[9]

PN EN ISO 13789:2017

Cieplne właściwości użytkowe budynków - Współczynniki przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylację - Metoda obliczania.

[10]

PN-B-02361:2010

Pochylenie połaci dachowych

[11]

DIN 4108-3:1996

„Klimabedingter Feuchteschutz; Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise für Planung und Ausführung”

[12]

DAFA DP 2.01

Wytyczne do projektowania dachów z izolacja wodochronna – wytyczne dachów płaskich

[13]

Patoka. K.: Wentylacja dachów i stropodachów – poradnik.

[14]

Schild E. (i inni): Słabe miejsca w budynkach: Dachy płaskie, tarasy, balkony.

[15]

Sokołowska B.: Stropodachy, projektowanie i wykonawstwo

Dla prawidłowego wyświetlania serwisu oraz korzystania z pełni jego funkcjonalności, prosimy o użycie przeglądarki internetowej Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox lub Safari.